ЗДО ЯСЛА-САДОК №2

Освітні програми, що реалізуються в закладі дошкільної освіти

   Освітня програма закладу  /uploads/editor/6664/443233/sitepage_61/files/osvitnya_programa.doc

 

 

 

 Згідно до статті 22, п.1 Закону України "Про дошкільну освіту" організація навчально-виховного процесу в ДНЗ здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови за яких вони можуть бути досягнуті. 

        Базовий компонет дошкільної освіти-державний стандарт, який містить в собі варіативну та інваріативну складові.

          Інваріативна складова включає в себе сім освітніх ліній:

     Освітня лінія «Особистість дитини" передбачає формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, сформованості основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

     Освітня лінія «Дитина в соціумі» передбачає формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства.

     Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин, готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримування правил природокористування. 

     Освітня лінія «Дитина у світі культури» передбачає формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного  ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

        Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

     Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають  ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отриманні знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

     Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною  культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве  виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням.  Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої   формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до   української мови.

      Варіативна складова містить в собі чотири освітні лінії: "Комп'ютерна грамота", "Іноземна мова", "Хореографія", "Шахи".

   

         В ЗДО вивчається англійська мова та проводиться гурток з хореографії.

 

     Згідно п.20, 21 Положення про дошкільний навчальний заклад, організація навчально-виховного процесу в ДНЗ здійснюється за Державними програмами "Українське дошкілля", "Впевнений старт", парціальною програмою національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку "Україна - моя Батькіщина".

         Програма "Українське дошкілля" містить сім ліній розвитку:

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ « ДИТИНА У СВІТІ  КУЛЬТУРИ»

(Предметний світ, предметно-практична діяльність, світ мистецтва, художньо-продуктивна діяльність, образотворча діяльність, музична діяльність, театральна діяльність, літературна діяльність)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ « ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ»

(Сенсорні еталони, елементарні математичні уявлення)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ « ГРА  ДИТИНИ»

(Гра як провідна діяльність, формування особистоті у грі)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ « МОВЛЕННЯ ДИТИНИ»

(Звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв'язне мовлення, мовленнєвий етикет, підготовка руки дитини до письма)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ»

(Здоров’я та фізичний розвиток, безпека життєдіяльності, здоров’я та хвороби, гігієна життєдіяльності, рухова активність та саморегуляція)

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ « ДИТИНА В СОЦІУМІ»

(Формування основ духовно-моральних якостей, основи правової культури, народознавство)

 

 

 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ « ДИТИНА У ПРИРОДНОМУ    ДОВКІЛЛІ»

(Природа планети Земля, життєдіяльність людини у природному довкіллі, всесвіт)